Het privacy beleid van OSRE

OSRE B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OSRE houdt zich aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Hieronder lees je hoe OSRE omgaat met persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je ip-adres (niet je e-mailadres). Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert, bijv. bij aanmelding voor onze nieuwbrief;
  • de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan, bijv. Google;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site raadpleegt;
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op osrewoningdossier.nl.

De bovenstaande informatie wordt alleen intern gebruikt voor analyse en verbetering van onze website en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Naast het herkennen van je ip-adres ben je ook herken baar aan cookies op je computer. Over de toepassing van cookies op deze webite lees je alles in ons cookie statement.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden
OSRE kan gebruik maken van de diensten van gecontracteerde derde partijen om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor OSRE en wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor OSRE optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van OSRE.

Tot slot verstrekt OSRE alleen gegevens aan derden met jouw expliciete en specifieke toestemming daartoe, of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door OSRE of door OSRE ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor OSRE de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Jouw rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Deze verzoeken kun je aan ons richten door een e-mail te sturen aan compliance@osre.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

OSRE B.V.
Transformatorweg 102
1014 AK Amsterdam

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via een e-mail aan compliance@osre.nl of per telefoon via +31 (0)20 700 82 02.

Menu